28609

Epistolary ExchangeCP

ReceiptCP

Telos KatalochismonCDP

Theadelphia (Arsinoites)

II CE

7.4 cm

12.6 cm

Vertical

Horizontal

No


  • Main text